NMT 100 – CODGiK opublikował nowe dane

21 stycznia 2015 r. CODGiK opublikował poprawiony zbiór Numerycznego Modelu Terenu o interwale siatki 100 m. Poprawione dane pozwalają na ich poprawne złożenie z nich zbioru dla całej Polski.

Przeszło dwa miesiące temu pisałem o problemach z niepasującymi do siebie fragmentami NMT 100. Po analizie i po dyskusji na portalu Goldenline postanowiłem zgłosić kilka uwag o stanie danych do CODGiK i w dniu 23 listopada 2014 r. wysłałem kilka sugestii dotyczących znalezionych błędów oraz dołączyłem propozycje zmian w metodologii generowania NMT 100:

Korzystając z dedykowanego adresu chcę zgłosić serię błędów w generowaniu NMT o oczku siatki 100 metrów i jednocześnie poprosić o opublikowanie poprawionych zbiorów danych. Błędy wykryto podczas przetwarzania danych na potrzeby złączenia zbiorów „wojewódzkich” udostępnionych na stronach CODGiK.

W trakcie analizy ustaliłem, że:

  1. Każdy zbiór „wojewódzki” utworzono zaczynając od innego miejsca układu współrzędnych (skoki sięgają przeszło 50 m w pionie i w poziomie nie mówiąc nic o częściach ułamkowych metra)
  2. Na stykach województw pojawiły się „dziury” lub „nakładki”. Wynikające z faktu opisanego powyżej, oraz z niewłaściwego docięcia na podstawie PRG.
  3. Dane wewnątrz zbiorów posiadają braki (powstające najprawdopodobniej przy łączeniu zbiorów podstawowych) układające się w dość regularne kształty wykluczające przypadkowość zjawiska.

Szkic poglądowy z naniesionymi błędami o charakterze liniowym stanowi załącznik do niniejszego listu.

Mapa błędów NMT100

Po analizie udostępnionych danych przesyłam także proponowany algorytm pozwalający na uniknięcie błędów przy następnej iteracji generowania NMT:

  1. Dla całej Polski generuje się regularną siatkę o interwale 100m (uwzględniając zakres przestrzenny całego kraju).
  2. Następnie na tak wygenerowanej siatce wykonujemy przeliczenie NMT uzupełniając oczka siatki o wyliczone rzędne wysokościowe.
  3. Tak obliczone dane przycinamy z PRG na poziomie województw (powiększonym o bufor 100m w celu wyeliminowania błędów zaokrągleń na granicach województw).

W dniu 5 grudnia 2014 r. otrzymałem odpowiedź od Pana Mariusza Maciaka – Kierownika Działu Fotogrametrii i Teledetekcji CODGiK:

Uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu Pańskich spostrzeżeń  dotyczących numerycznego modelu terenu udostępnianego nieodpłatnie zgodnie z art. 40a, Dział Fotogrametrii i Teledetekcji zaktualizuje (poprawi) udostępniane dane eliminując błędy wykazane w załączonym przez Pana pliku. Informacje o aktualnym NMT umieszczonym na stronie CODGiK przekażemy do wiadomości.

Na wcielenie słów w czyny należało poczekać niemal 8 tygodni i w dniu 21 stycznia 2015 r. CODGiK opublikował poprawiony zbiór NMT100, w którym wyeliminowano praktycznie wszystkie błędy systemowe (kilka brakujących oczek można wybaczyć).

Aktualny zbiór danych można pobrać ze strony GUGiK (aktualizacja 02.02.2020 r.).

Dla potwierdzenia moich słów efekt złączenia zbiorów z poszczególnymi województwami:

Mapa hipsometryczna Polski (NMT100)